Algemene voorwaarden CV forward

1. Definities
In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder:
1. CV forward: De eenmanszaak CV forward, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 59831073, de eigenaar en exploitant van de website www.cvforward.nl.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie CV forward een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten.
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en CV forward, op basis van een wederzijdse acceptatie van het leveren van producten en/of diensten door CV forward, dan wel een rechtshandeling waaruit blijkt dat Opdrachtgever bevestigt gebruik te willen maken van de door CV forward aangeboden (online)diensten.
4. Website: de door CV forward op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke website www.cvforward.nl.
5. Diensten: de door CV forward aangeboden diensten, bijvoorbeeld het plaatsen van een advertentie op de Website, een abonnement tot het verkrijgen van toegang tot de CV database, het plaatsen van bedrijfsinformatie en diverse arbeidsmarktgerelateerde uitingen op de Website.
6. Advertentie: een vacature, een banner, widget of promotiefilmpje van Opdrachtgever geplaatst op de Website.
7. Gebruikers: particulieren welke een CV op de Website plaatsen en/of vacatures zoeken op de Website.
2. Aanbieding en overeenkomst
1. Alle aanbiedingen van CV forward zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Een overeenkomst met CV forward komt tot stand door middel van een mondeling of schriftelijk verstrekte opdracht door Opdrachtgever en door een schriftelijke bevestiging van de opdracht door CV forward.
3. Eventuele aanvullingen op en/of wijzigingen van de overeenkomst worden schriftelijk door partijen overeengekomen. Aanvullingen en/of wijzingen tot stand gekomen door niet bevoegden, kunnen door zowel CV forward als de Opdrachtgever ontbonden worden.
3. Beëindiging van de overeenkomst
1. CV forward is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen opdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot schadevergoedingsverplichtingen, in de navolgende gevallen:
a) De Opdrachtgever past niet bij de doelstellingen van CV forward;
b) De Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van de diensten CV forward, zoals beschreven in artikel 7 lid 7 van deze algemene voorwaarden.
Deze bevoegdheid van CV forward geldt eveneens voor diensten waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.
2. In andere situaties dan genoemd in artikel 3.1 geldt dat ieder der partijen de overeenkomst kan ontbinden per aangetekende brief, indien de andere partij na een schriftelijke ingebrekestelling, waarin een termijn van tenminste 30 dagen wordt gegeven om het gebrek te herstellen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
3. CV forward is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien:
a) Opdrachtgever, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend;
b) Het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd dan wel uitgesproken; of
c) De onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
CV forward zal in geval van een dergelijke beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Bedragen die CV forward voor de ontbinding heeft gefactureerd voor de werkzaamheden die op grond van de overeenkomst zijn verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
4. Indien de plaatsing van een vacature voor de afloop van de overeengekomen duur wordt beëindigd door Opdrachtgever, bijvoorbeeld wanneer de vacature inmiddels is vervuld, vervalt daarmee automatisch het recht op plaatsing voor de resterende periode van de overeengekomen duur.
4. Tarieven en prijzen
1. De offerte vermeldt het uurtarief, dan wel de overeengekomen pakketprijs. Eventuele overige kosten, zoals reiskosten en parkeerkosten, worden apart vermeld.
2. De tarieven in de overeenkomst zijn gebaseerd op het prijspeil van dat moment. CV forward is gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te verhogen of te verlagen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de Opdrachtgever.
3. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief 21% BTW, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld. CV forward is gerechtigd elke wijziging van het BTW‐tarief aan de Opdrachtgever door te berekenen.
5. Betaling
1. CV forward hanteert een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
2. CV forward kan na de 14de dag een kosteloze betalingsherinnering opsturen met een uiterste betaaltermijn.
3. Na het verstrijken van de uiterste betaaltermijn van de betalingsherinnering maakt CV forward aanspraak op wettelijke handelsrente alsmede op buitengerechtelijke (incasso)kosten, die ten minste 10% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van € 90,‐. De ten gevolge van niet of niet tijdige betaling gemaakte proceskosten en/of executiekosten zullen op de Opdrachtgever worden verhaald.
4. CV forward is te allen tijde gerechtigd om van de Opdrachtgever te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens CV forward bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of volledige betaling op voorhand, voordat CV forward tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.
5. CV forward heeft het recht de Werkzaamheden niet uit te voeren, dan wel op te schorten als de (voorschot)betaling niet door haar is ontvangen.
6. Adverteren
1. Opdrachtgever verstrekt aan CV forward alle noodzakelijke informatie waarvan Opdrachtgever weet, dan wel redelijkerwijs behoort te weten, dat deze van belang is voor een correcte uitvoering van de overeenkomst door CV forward.
2. Reclame‐uitingen moeten voldoen aan de eisen die de Nederlandse Reclame Code daaraan stelt.
3. CV forward behoudt zich het recht voor om tekst en vorm van alle advertenties, die voor plaatsing op de Website worden aangeboden zodanig te wijzigen dat deze voldoen aan de in de wet gestelde eisen, waarbij gedacht kan worden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de wetten geldend voor het arbeidsrecht en de anti-discriminatiewetgeving, in het bijzonder ten aanzien van de werving en selectie van werknemers.
7. Gebruik Website ten behoeve van vacatures
1. In het geval communicatie tussen CV forward en Opdrachtgever geschiedt met behulp van elektronische middelen, zoals e‐mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen zorgdragen voor een professionele en degelijke virus‐ en spamprotectie.
2. CV forward is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen berichten.
3. De Opdrachtgever dient het eigen computersysteem en inlogaccount zodanig te beveiligen zodat aan derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.
4. De informatie van Opdrachtgevers wordt uitsluitend op de Website gepubliceerd met het doel geïnteresseerden in staat te stellen te reageren op de vacatures en zich te presenteren als kandidaat.
5. CV forward mag zonder voorafgaande bekendmaking de Website (tijdelijk) buiten gebruik stellen of het gebruik beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever jegens CV forward ontstaat.
6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om respondenten op geplaatste vacatures door te verwijzen naar, door te linken naar, te refereren aan of op wat voor manier dan ook aandacht te vestigen op (websites van) derde partijen, waaronder met name wordt verstaan werving‐ en selectiebedrijven in de ruimste zin van het woord.
7. Onverlet het overige in dit artikel bepaalde, zal de Opdrachtgever zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Diensten, de Website en de gegevens waartoe middels de Diensten of de Website toegang verkregen kan worden. Onder oneigenlijk gebruik wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan:
a) Het ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming verzenden van e‐mails of andere elektronische berichten van commerciële aard aan Gebruikers van de Website (‘spammen’) die niet strekken tot de vervulling van een vacature;
b) Het benaderen van Gebruikers voor andere commerciële doeleinden dan waartoe de Gebruiker zich bij CV forward heeft aangemeld, daaronder mede begrepen het aanbieden van arbeidsbemiddelingsdiensten zonder dat van een concreet vacatureaanbod sprake is; en
c) Het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via de Website of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de databank(en) van CV forward (‘spideren’/’harvesten’/’uitmelken’).
8. Indien CV forward een redelijk vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik door Opdrachtgever, dan is Opdrachtgever CV forward zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €1.000 euro (zegge: duizend euro) per gebeurtenis en €100 euro (zegge: honderd euro) per dag dat de overtreding voortduurt. Naast een boete kan er een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. Bovendien is CV forward gerechtigd om de Overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden.
8. Gebruik CV Database
1. Het is Opdrachtgever nadrukkelijk uitsluitend toegestaan om de gegevens van ingeschreven Gebruikers (CV’ s) te gebruiken met het doel hen te benaderen voor de gebruiker relevante bestaande of verwachte vacatures bij de Opdrachtgever. Opdrachtgever kan derhalve alleen gebruik maken van de CV Database voor de vacatures die Opdrachtgever op de Website plaatst.
2. Voor het gebruik van de CV Database voor andere doeleinden dan het vervullen van een vacature en/of ten behoeve van een andere vacature dan welke is geplaatst door Opdrachtgever op de Website, heeft Opdrachtgever vooraf de schriftelijke goedkeuring van CV forward nodig. CV forward kan deze goedkeuring zonder opgaaf van redenen weigeren.
3. Bij gebruik van de gegevens in strijd met het vorenstaande is Opdrachtgever aan CV forward een direct opeisbare boete verschuldigd van € 2.000,‐ (zegge: tweeduizend euro) per overtreding c.q. per gebruiker.
9. Contractsovername
De rechten en verplichtingen uit de overeenkomst(en) die door de Opdrachtgever worden gesloten met CV forward, mogen niet (gedeeltelijk) worden overgedragen aan derden noch door derden worden gebruikt.
10. Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van (digitale) producten en materialen, in verband met de voorbereiding en uitvoering van een overeenkomst, al dan niet ontwikkeld door CV forward ten behoeve van Opdrachtgever, blijven bij CV forward. Opdrachtgever onthoudt zich van het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten. Deze bepaling is van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgevers en CV forward.
2. Ieder gebruik van (digitale) producten en materialen, zoals beschreven in het eerste lid van dit artikel, dat niet is overeengekomen met CV forward of waar geen toestemming voor is gegeven door CV forward wordt gezien als een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van CV forward. In geval van een inbreuk op het Intellectuele eigendomsrecht maakt CV forward aanspraak op een schadevergoeding.
11. Aansprakelijkheid
1. Alleen in het geval van grove schuld en/of opzet is CV forward aansprakelijk voor schade.
2. De aansprakelijkheid van CV forward is in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Van deze bepaling kan niet worden afgeweken.
3. Advertenties moeten na verschijning door de Opdrachtgever worden gecontroleerd op eventuele fouten. Bij herhaalde plaatsing is CV forward uitsluitend aansprakelijk voor fouten die na de eerste, maar voor de tweede plaatsing schriftelijk en/of via e‐mail zijn doorgegeven.
4. De aansprakelijkheid van CV forward voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade, dan die hierboven is beschreven, is uitgesloten.
5. CV forward aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortkomend uit het gebruik van de Website en/of de diensten door Opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook storingen in het netwerk en performanceproblemen.
6. De Opdrachtgever vrijwaart CV forward voor alle aanspraken van derden voor schadevergoeding als gevolg van de door de Opdrachtgever opgegeven advertenties.
7. Opdrachtgever vrijwaart CV forward voor alle aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die Opdrachtgever op de Website heeft geplaatst.
12. Overmacht
1. In alle situaties van overmacht is CV forward ontslagen van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zolang de overmachtssituatie blijft voortduren. Aanspraak op schadevergoeding is in dergelijke gevallen uitgesloten.
2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van CV forward onafhankelijke omstandigheid, waardoor het nakomen van verplichtingen door CV forward jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van de verplichting in redelijkheid niet van CV forward kan worden verlangd.
3. In geval van overmacht zal CV forward dat zo spoedig aan de Opdrachtgever mededelen of laten mededelen.
13. Toepasselijk recht en geschillen
1. De overeenkomst tussen CV forward en Opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.
2. Eventuele geschillen die tussen CV forward en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
4. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen Opdrachtgever en CV forward kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.
BIJZONDERE VOORWAARDEN: BEMIDDELING VIA DE WEBSITE
1. Definities
1. CV forward: De eenmanszaak CV forward, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 59831073, de eigenaar en exploitant van de website www.cvforward.nl.
2. Werkgever: de natuurlijke of rechtspersoon met een onderneming die via de Website vacatures plaatst voor het werven van kandidaten met het doel een functie binnen de onderneming te vervullen.
3. Kandidaat: Persoon die een CV aanmaakt of plaatst op de Website met het doel om vacatures te zoeken en om te solliciteren naar functies in gepubliceerde vacatures.
4. Vacature: Een door de Werkgever op de Website gepubliceerde advertentie waarin een onvervulde arbeidsplaats op de arbeidsmarkt, binnen een bedrijf, organisatie of overheidsdienst wordt aangeboden aan werkzoekenden.
5. Website: de door CV forward op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke website www.cvforward.nl, inclusief het webportaal dat geschikt is voor het aanmaken en publiceren van profielen en vacatures.
6. Bemiddelen: de door CV forward aangeboden dienst waarbij CV forward op basis van de inhoud van een geplaatste Vacature een verbinding maakt tussen Kandidaat en Werkgever met het doel dat een arbeidsrelatie ontstaat.
5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en CV forward, op basis van een wederzijdse acceptatie van het leveren van producten en/of diensten door CV forward, dan wel een rechtshandeling waaruit blijkt Opdrachtgever bevestigt gebruik te willen maken van de door CV forward aangeboden (online)diensten.
6. Wervingsfee: het bedrag dat Werkgever aan CV forward verschuldigd is indien Werkgever een Kandidaat aanneemt die via de Website heeft gesolliciteerd bij Werkgever.
2. Het ontstaan van de betalingsverplichting bij het plaatsen van een vacature op de Website
1. De Werkgever kan een bedrijfsprofiel aanmaken op de Website waarmee hij vacatures kan publiceren. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanmaken van een bedrijfsprofiel op de Website.
2. Vanaf het moment dat een Werkgever een vacature publiceert op de Website ontstaat er een overeenkomst tussen Werkgever en CV forward. Op basis van de overeenkomst heeft CV forward de plicht om te bemiddelen tussen de beschikbare kandidaten en de Werkgever, daaruit vloeit een betalingsverplichting voort voor de Werkgever ten aanzien van de door CV forward geleverde diensten.
3. De betalingsverplichting zoals beschreven in lid 2 van dit artikel bestaat uit het betalen van een wervingsfee of een redelijke vergoeding voor de verrichte werkzaamheden door CV forward.
3. Het aannemen van een Kandidaat
1. In het geval de Werkgever een Kandidaat heeft aangenomen door middel van een sollicitatie die via de Website tot stand is gekomen, is de Werkgever aan CV forward een wervingsfee verschuldigd.
2. De hoogte van de wervingsfee is gelijk aan één maandsalaris van de aangenomen Kandidaat gebaseerd op de hoogte van het loon dat is afgesproken in de arbeidsovereenkomst tussen Werkgever en Kandidaat, tenzij tussen CV forward en Werkgever uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De wervingsfee wordt in delen van 80% en 20% betaald. Het eerste deel (80%) wordt bij aanvang van het dienstverband betaald, het tweede deel (20%) wordt betaald na verloop van de proeftijd. Indien er geen proeftijd is overeengekomen, wordt het tweede deel uiterlijk na twee maanden betaald.
4. In het geval de Werkgever een Kandidaat via de Website heeft aangenomen, dient hij binnen 5 werkdagen een melding op de Website te plaatsen waaruit blijkt dat de vacature reeds vervuld is en daardoor niet langer beschikbaar is.
5. Bij het niet tijdig plaatsen van een melding zoals beschreven in lid 4 van dit artikel is de Werkgever een boete verschuldigd met een hoogte van 10% van de wervingsfee. Bij het ontbreken van een arbeidsovereenkomst en/of wervingsfee wordt de hoogte van de boete gebaseerd op het maandsalaris conform de toepasselijke cao van de Werkgever. Bij het ontbreken van een toepasselijke cao zal de boete worden gebaseerd op het maandsalaris in gelijkwaardige functies op grond van salarisinformatie uit openbare bronnen, zoals het internet.
4. Een vacature intrekken
1. In het geval de Werkgever een vacature intrekt en er door CV forward werkzaamheden zijn verricht in het kader van bemiddeling, is de Werkgever een redelijke vergoeding verschuldigd.
2. De hoogte van de redelijke vergoeding is in elk geval gelijk aan 10% van het geldende minimumloon van het betreffende jaar waarin de vacature is ingetrokken.